Varsler og krykkjer


VARSLER (NT/nær truet)
Lanius excubitor

I Norge finnes under 2000 varslere. En voksen fugl er vanligvis rundt 25 cm lang, omtrent like stor som en stor trost. Arten hekker i høyere-liggende åpne barskoger og myrskoger fra Agder til Finnmark. Varsleren hekker ikke i tett skog. Selv om den aldri er spesielt tallrik er den en karakterfugl i halvåpne myrfuruskoger med krokete og glisne trær. Fuglen hekker også i rene bjørkeskoger. På Østlandet bruker fuglen også hogstflater med spredte frøtre som hekkebiotop. 

Vinterstid krever den snøbare områder slik at den har lett tilgang på smågnagere. Varsleren lever som rovfugl og tar byttedyra på marka. Firfisler, smågnagerer og store insekter er de viktigste byttedyra. Fuglen sitter oppe i et tre og speider etter bytte. De fleste varslere drar om vinteren, og en stor del av de norske fuglene drar til Storbritannia. I mai-juni legger hunnen 4-7 egg, som hun for det meste ruger sjøl. Ungene blir matet av begge foreldrene, og flyr fra reiret etter 19-20 dager. 
KRYKKJE (EN/sterkt truet)
Rissa tridactyla

Hekkebestandene av krykkje har gått kraftig ned siden begynnelsen av 1980-tallet. Data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl viser at Krykkjepopulasjonene er redusert med ca 80 prosent (!) siden 1980.

Dette er den mest tallrike måkearten i verden, og det er også den måkearten som er mest pelagisk i sitt levevis (ordet pelagisk brukes for å beskrive planter og dyr som lever i de frie vannmasser i havet eller innsjøene). Sjøfugler som henter sin næring fra havoverflata er kjent for å være mer sensitive for endringer i næringstilgang enn dykkende sjøfugl. 

Vurdering av bestandsutvikling og hekkesuksess viser klart at situasjonen for krykkja er alvorlig. I Storbritannia frykter man nå at arten snart forsvinner helt, og ekspertene sier det er klimaforandringene og mangel på mat (bl.a. pga overfiske) som er årsaken. En tidligere stor fuglekoloni i Skottland er allerede utryddet og de andre koloniene opplever alarmerende stor bestandsnedgang.

No comments:

Post a Comment