Ikke hogg i hekketida!

For 10-20 år siden skjedde det knapt noe hogst i skogen i hekke- og yngletiden. I dag er det helt vanlig.

Avbrytes hekkingen sent med egg som er ruget på en stund, eller det er unger i redet, gjør ikke foreldrene et nytt forsøk. Hogst vil alltid resultere i færre lagte egg og at flere fugleunger dør.

Hver tredje fugleart i Norge er truet. Bortfall av gode hekkeplasser er den primære årsaken. Flatehogst er en medvirkende årsak til nedgangen.


I hekketiden er det båndtvang for hund og jakt er innstilt, men hogsten fortsetter som før.

Så alle som driver med skogbruk: Vent med å hogge i skog til hekke- og yngletiden er over!
Det bør være hogstforbud april/mai til juli for å skåne fugle- og dyrelivet der.

I naturmangfoldsloven §15 står det blant annet "..ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås." Med Landbruks- og matdepartementet i spissen fortolker skognæringen lovverket til at hogst er tillatt i yngletid ved å vise til siste ledd i §15 om at "Bestemmelsene (..) er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6."

Kilde: Leder i Naturvernforbundet Oppland, Kjetil Bjørklund.

No comments:

Post a Comment