THE RED LIST BIRD PROJECT

ONE OF MY MAIN PROJECTS since 2011 has been our threatened birds. We experience an extremely rapid decline of bird populations. The situation is very critical, especially for the specialist species like vultures and farmland birds. I make paintings of various endangered bird species, and at my art exhibitions in Norway, I tell my audience about the different causes of the decline (the human being is the main culprit, of course), of the decline and what can be done to protect our birds (e.g. grow eco friendly crops and lots of flowers, stop polluting the ocean, protect large areas of nature, stop poaching, help raise awareness).

More background information (in Norwegian) here:

Fuglene sliter. Halvparten av Europas fugler har forsvunnet siden 1980. En vanlig fugl som spurven er nærmest borte fra land som India og fra byene i England. Det er moderniseringen av landbruket som har mesteparten av skylda, så det er viktig å satse på økologisk landbruk og velge økologiske produkter når vi handler.   

Enkelte fuglearter, bl.a. krykkja og lomvien, har en bestandsnedgang på over 80 prosent siden 1980. I Skottland og på Orknøyene regner man med at krykkja vil være borte om tre år pga. klimaforandringene. Den var for kort tid siden den mest tallrike fuglen der. 

HVORFOR TRENGER VI FUGLENE?

Fuglene er en viktig del av økosystemet og hjelper oss på mange måter. De pollinerer, sprer frø, spiser åtsel, fanger smådyr og plagsomme rotter og mus, lager hulrom for andre småkryp, og de gir næring til vann, planter og jordsmonn. 

Uten sjøfugler ville vi hatt tundra og ikke jord i polare strøk. Fugler holder også insekstbestander i sjakk, og reduserer slik skader på avlinger og planter. De er et godt alternativ til insekt- og sprøytemidler. Utbrudd av rabies har økt kraftig i bl.a. India fordi åtselsetende fugler nærmest er utryddet.


«RØDLISTA»: Utstillinger av Gunilla Holm Platou om truede arter, og hva som gjøres for å bevare dem. Hovedfokuset er på truede fuglearter. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og kunstneren. Malerier knyttes sammen med informasjonsplansjer om de truede artene og annen info om forvaltning.

En rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut. 2398 arter i Norge står i fare for å dø ut de neste 50 til 100 år. Vi mister arter 700-1000 ganger raskere enn vi har gjort i tidligere tider.

Arealendringer er den største faren for artene våre. Vi bygger ut i fjell og vannkant, og det blir mindre og mindre plass til dyr, fugler og planter som skal leve med oss. Det moderne landbruket er en stor trussel for både planter, fugler og dyr. Sprøytemidler dreper insekter, som mange fugler lever av. Tresking og slått kommer på tidpunkt da fuglene ikke forventer det, og egg, reir og unger blir ødelagt i slåtten. En annen negativ faktor er miljøgifter i naturen. 

LØSNINGEN PÅ PROBLEMET
Det aller beste forsvaret mot klimatrusselen vi står overfor, er å verne store arealer av urørt natur. Vern av natur er det mest effektive middelet for å sikre at arter ikke dør ut. I Norge er omtrent 16 prosent av naturen vernet, men mesteparten er vern av berg og fjell og er ikke representativt for all den flotte naturen vi har i Norge. Halvparten av rødlisteartene finnes i skogen, men bare 2,5 prosent er vernet av den produktive skogen og vi trenger et akutt vern på 10 prosent. Finske forskere og WWF mener vi bør verne så mye som 20 prosent av skogen fordi vi har drevet rovdrift på den i altfor stor grad. Veldig mange av artene våre kommer til å bli tapt for alltid fordi vi ikke har vernet nok natur. 

Det må også etableres mekanismer og subsidier som restaurerer tilstrekkelig med landskap slik at naturen  og fuglene kan komme tilbake. Man må rett og slett grave opp dammer og bekker igjen.  Det er også viktig å hindre at jordbrukslandskapet gror igjen der gårder legges ned.  Mennesket er en viktig del av løsningen og man er avhengig av grunneierne. Bøndene kan la kantgress stå og treske på en måte som ikke dreper fugleunger, Mange av artene som trives i det historiske jordbrukslandskapet er der på grunn av mennesket, men mekaniseringen og intensiveringen blir en trussel.

Vi bør alle velge økologiske og miljømerkede produkter som skader naturen vår på minst mulig måte.

Prosjektet er styrt av kunstner Gunilla Holm Platou som har samarbeidet med forskere ved Norsk Institutt for Skog og Landskap. Hovedsamarbeidet har vært med forsker Christian Pedersen, som forsker på biologisk mangfold i kulturlandskapet. Pedersen har doktorgrad i økologi med vekt på klimaendringers effekt på dyr og planter.Rødlista er en faglig uavhengig vurdering av risikoen for at arter skal dø ut og naturtyper skal forsvinne. Rødlista utarbeides av Artsdatabanken, og er ett av flere kunnskapsgrunnlag for forvaltning av naturmangfold i Norge.

Popular Posts